Erratum: "The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333" (2020, ApJ, 899, 28) - INSU - Institut national des sciences de l'Univers Access content directly
Other Publications The Astrophysical Journal Year : 2021

Erratum: "The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333" (2020, ApJ, 899, 28)

Yasuo Doi , Tetsuo Hasegawa , Ray S. Furuya , Simon Coudé , Charles L. H. Hull , Doris Arzoumanian , Pierre Bastien , Michael Chun-Yuan Chen , James Di Francesco , Rachel Friesen , Martin Houde , Shu-Ichiro Inutsuka , Steve Mairs , Masafumi Matsumura , Takashi Onaka , Sarah Sadavoy , Yoshito Shimajiri , Mehrnoosh Tahani , Kohji Tomisaka , Chakali Eswaraiah , Patrick M. Koch , Kate Pattle , Chang Won Lee , Motohide Tamura , David Berry , Tao-Chung Ching , Jihye Hwang , Woojin Kwon , Archana Soam , Jia-Wei Wang , Shih-Ping Lai , Keping Qiu , Derek Ward-Thompson , Do-Young Byun , Huei-Ru Vivien Chen , Wen Ping Chen , Zhiwei Chen , Jungyeon Cho , Minho Choi , Yunhee Choi , Antonio Chrysostomou , Eun Jung Chung , Pham Ngoc Diep , Hao-Yuan Duan , Lapo Fanciullo , Jason Fiege , Erica Franzmann , Per Friberg , Gary Fuller , Tim Gledhill , Sarah F. Graves , Jane S. Greaves , Matt J. Griffin , Qilao Gu , Ilseung Han , Jennifer Hatchell , Saeko S. Hayashi , Thiem Hoang , Tsuyoshi Inoue , Kazunari Iwasaki , Il-Gyo Jeong , Doug Johnstone , Yoshihiro Kanamori , Ji-Hyun Kang , Miju Kang , Sung-Ju Kang , Akimasa Kataoka , Koji S. Kawabata , Francisca Kemper , Gwanjeong Kim , Jongsoo Kim , Kee-Tae Kim , Kyoung Hee Kim , Mi-Ryang Kim , Shinyoung Kim , Jason M. Kirk , Masato I. N. Kobayashi , Vera Konyves , Takayoshi Kusune , Jungmi Kwon , Kevin Lacaille , Chi-Yan Law , Chin-Fei Lee , Hyeseung Lee , Jeong-Eun Lee , Sang-Sung Lee , Yong-Hee Lee , Dalei Li , Di Li , Hua-Bai Li , Hong-Li Liu , Junhao Liu , Sheng-Yuan Liu , Tie Liu , Ilse de Looze , A. -Ran Lyo , Brenda C. Matthews , Gerald H. Moriarty-Schieven , Tetsuya Nagata , Fumitaka Nakamura , Hiroyuki Nakanishi , Nagayoshi Ohashi , Geumsook Park , Harriet Parsons , Nicolas Peretto , Tae-Soo Pyo , Lei Qian , Ramprasad Rao , Mark G. Rawlings , Brendan Retter , John Richer , Andrew Rigby , Hiro Saito , Giorgio Savini , Anna M. M. Scaife , Masumichi Seta , Hiroko Shinnaga , Ya-Wen Tang , Yusuke Tsukamoto , Serena Viti , Hongchi Wang , Anthony P. Whitworth , Hsi-Wei Yen , Hyunju Yoo , Jinghua Yuan , Hyeong-Sik Yun , Tetsuya Zenko , Chuan-Peng Zhang , Guoyin Zhang , Yapeng Zhang , Jianjun Zhou , Lei Zhu , Philippe André , C. Darren Dowell , Stewart P. S. Eyres , Sam Falle , Sven van Loo , Jean-François Robitaille (1)
Yasuo Doi
 • Function : Author
Tetsuo Hasegawa
 • Function : Author
Ray S. Furuya
 • Function : Author
Simon Coudé
 • Function : Author
Charles L. H. Hull
 • Function : Author
Doris Arzoumanian
Pierre Bastien
 • Function : Author
Michael Chun-Yuan Chen
 • Function : Author
James Di Francesco
 • Function : Author
Rachel Friesen
 • Function : Author
Martin Houde
 • Function : Author
Shu-Ichiro Inutsuka
 • Function : Author
Steve Mairs
 • Function : Author
Masafumi Matsumura
 • Function : Author
Takashi Onaka
 • Function : Author
Sarah Sadavoy
 • Function : Author
Yoshito Shimajiri
 • Function : Author
Mehrnoosh Tahani
 • Function : Author
Kohji Tomisaka
 • Function : Author
Chakali Eswaraiah
 • Function : Author
Patrick M. Koch
 • Function : Author
Kate Pattle
 • Function : Author
Chang Won Lee
 • Function : Author
Motohide Tamura
 • Function : Author
David Berry
 • Function : Author
Tao-Chung Ching
 • Function : Author
Jihye Hwang
 • Function : Author
Woojin Kwon
 • Function : Author
Archana Soam
 • Function : Author
Jia-Wei Wang
 • Function : Author
Shih-Ping Lai
 • Function : Author
Keping Qiu
 • Function : Author
Derek Ward-Thompson
 • Function : Author
Do-Young Byun
 • Function : Author
Huei-Ru Vivien Chen
 • Function : Author
Wen Ping Chen
 • Function : Author
Zhiwei Chen
 • Function : Author
Jungyeon Cho
 • Function : Author
Minho Choi
 • Function : Author
Yunhee Choi
 • Function : Author
Antonio Chrysostomou
 • Function : Author
Eun Jung Chung
 • Function : Author
Pham Ngoc Diep
 • Function : Author
Hao-Yuan Duan
 • Function : Author
Lapo Fanciullo
 • Function : Author
Jason Fiege
 • Function : Author
Erica Franzmann
 • Function : Author
Per Friberg
 • Function : Author
Gary Fuller
 • Function : Author
Tim Gledhill
 • Function : Author
Sarah F. Graves
 • Function : Author
Jane S. Greaves
 • Function : Author
Matt J. Griffin
 • Function : Author
Qilao Gu
 • Function : Author
Ilseung Han
 • Function : Author
Jennifer Hatchell
 • Function : Author
Saeko S. Hayashi
 • Function : Author
Thiem Hoang
 • Function : Author
Tsuyoshi Inoue
 • Function : Author
Kazunari Iwasaki
 • Function : Author
Il-Gyo Jeong
 • Function : Author
Doug Johnstone
 • Function : Author
Yoshihiro Kanamori
 • Function : Author
Ji-Hyun Kang
 • Function : Author
Miju Kang
 • Function : Author
Sung-Ju Kang
 • Function : Author
Akimasa Kataoka
 • Function : Author
Koji S. Kawabata
 • Function : Author
Francisca Kemper
 • Function : Author
Gwanjeong Kim
 • Function : Author
Jongsoo Kim
 • Function : Author
Kee-Tae Kim
 • Function : Author
Kyoung Hee Kim
 • Function : Author
Mi-Ryang Kim
 • Function : Author
Shinyoung Kim
 • Function : Author
Jason M. Kirk
 • Function : Author
Masato I. N. Kobayashi
 • Function : Author
Vera Konyves
 • Function : Author
Takayoshi Kusune
 • Function : Author
Jungmi Kwon
 • Function : Author
Kevin Lacaille
 • Function : Author
Chi-Yan Law
 • Function : Author
Chin-Fei Lee
 • Function : Author
Hyeseung Lee
 • Function : Author
Jeong-Eun Lee
 • Function : Author
Sang-Sung Lee
 • Function : Author
Yong-Hee Lee
 • Function : Author
Dalei Li
 • Function : Author
Di Li
 • Function : Author
Hua-Bai Li
 • Function : Author
Hong-Li Liu
 • Function : Author
Junhao Liu
 • Function : Author
Sheng-Yuan Liu
 • Function : Author
Tie Liu
 • Function : Author
Ilse de Looze
 • Function : Author
A. -Ran Lyo
 • Function : Author
Brenda C. Matthews
 • Function : Author
Gerald H. Moriarty-Schieven
 • Function : Author
Tetsuya Nagata
 • Function : Author
Fumitaka Nakamura
 • Function : Author
Hiroyuki Nakanishi
 • Function : Author
Nagayoshi Ohashi
 • Function : Author
Geumsook Park
 • Function : Author
Harriet Parsons
 • Function : Author
Nicolas Peretto
 • Function : Author
Tae-Soo Pyo
 • Function : Author
Lei Qian
 • Function : Author
Ramprasad Rao
 • Function : Author
Mark G. Rawlings
 • Function : Author
Brendan Retter
 • Function : Author
John Richer
 • Function : Author
Andrew Rigby
 • Function : Author
Hiro Saito
 • Function : Author
Giorgio Savini
 • Function : Author
Anna M. M. Scaife
 • Function : Author
Masumichi Seta
 • Function : Author
Hiroko Shinnaga
 • Function : Author
Ya-Wen Tang
 • Function : Author
Yusuke Tsukamoto
 • Function : Author
Serena Viti
 • Function : Author
Hongchi Wang
 • Function : Author
Anthony P. Whitworth
 • Function : Author
Hsi-Wei Yen
 • Function : Author
Hyunju Yoo
 • Function : Author
Jinghua Yuan
 • Function : Author
Hyeong-Sik Yun
 • Function : Author
Tetsuya Zenko
 • Function : Author
Chuan-Peng Zhang
 • Function : Author
Guoyin Zhang
 • Function : Author
Yapeng Zhang
 • Function : Author
Jianjun Zhou
 • Function : Author
Lei Zhu
 • Function : Author
Philippe André
 • Function : Author
C. Darren Dowell
 • Function : Author
Stewart P. S. Eyres
 • Function : Author
Sam Falle
 • Function : Author
Sven van Loo
 • Function : Author

Dates and versions

insu-03705319 , version 1 (27-06-2022)

Identifiers

Cite

Yasuo Doi, Tetsuo Hasegawa, Ray S. Furuya, Simon Coudé, Charles L. H. Hull, et al.. Erratum: "The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333" (2020, ApJ, 899, 28). 2021, ⟨10.3847/1538-4357/abf2b3⟩. ⟨insu-03705319⟩
12 View
0 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More