B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic Fields in the Filamentary Structures of Serpens Main - INSU - Institut national des sciences de l'Univers Access content directly
Journal Articles The Astrophysical Journal Year : 2022

B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic Fields in the Filamentary Structures of Serpens Main

Woojin Kwon , Kate Pattle , Sarah Sadavoy , Charles L. H. Hull , Doug Johnstone , Derek Ward-Thompson , James Di Francesco , Patrick M. Koch , Ray Furuya , Yasuo Doi , Valentin J. M. Le Gouellec , Jihye Hwang , A. -Ran Lyo , Archana Soam , Xindi Tang , Thiem Hoang , Florian Kirchschlager , Chakali Eswaraiah , Lapo Fanciullo , Kyoung Hee Kim , Takashi Onaka , Vera Könyves , Ji-Hyun Kang , Chang Won Lee , Motohide Tamura , Pierre Bastien , Tetsuo Hasegawa , Shih-Ping Lai , Keping Qiu , David Berry , Doris Arzoumanian (1) , Tyler L. Bourke , Do-Young Byun , Wen Ping Chen , Huei-Ru Vivien Chen , Mike Chen , Zhiwei Chen , Tao-Chung Ching , Jungyeon Cho , Yunhee Choi , Minho Choi , Antonio Chrysostomou , Eun Jung Chung , Simon Coudé , Sophia Dai , Pham Ngoc Diep , Yan Duan , Hao-Yuan Duan , David Eden , Jason Fiege , Laura M. Fissel , Erica Franzmann , Per Friberg , Rachel Friesen , Gary Fuller , Tim Gledhill , Sarah Graves , Jane Greaves , Matt Griffin , Qilao Gu , Ilseung Han , Jennifer Hatchell , Saeko Hayashi , Martin Houde , Tsuyoshi Inoue , Shu-Ichiro Inutsuka , Kazunari Iwasaki , Il-Gyo Jeong , Miju Kang , Janik Karoly , Akimasa Kataoka , Koji Kawabata , Francisca Kemper , Kee-Tae Kim , Gwanjeong Kim , Mi-Ryang Kim , Shinyoung Kim , Jongsoo Kim , Jason Kirk , Masato I. N. Kobayashi , Takayoshi Kusune , Jungmi Kwon , Kevin Lacaille , Chi-Yan Law , Chin-Fei Lee , Yong-Hee Lee , Hyeseung Lee , Jeong-Eun Lee , Sang-Sung Lee , Dalei Li , Di Li , Hua-Bai Li , Sheng-Jun Lin , Sheng-Yuan Liu , Hong-Li Liu , Junhao Liu , Tie Liu , Xing Lu , Steve Mairs , Masafumi Matsumura , Brenda Matthews , Gerald Moriarty-Schieven , Tetsuya Nagata , Fumitaka Nakamura , Hiroyuki Nakanishi , Nguyen Bich Ngoc , Nagayoshi Ohashi , Geumsook Park , Harriet Parsons , Nicolas Peretto , Felix Priestley , Tae-Soo Pyo , Lei Qian , Ramprasad Rao , Jonathan Rawlings , Mark G. Rawlings , Brendan Retter , John Richer , Andrew Rigby , Hiro Saito , Giorgio Savini , Masumichi Seta , Yoshito Shimajiri , Hiroko Shinnaga , Mehrnoosh Tahani , Ya-Wen Tang , Kohji Tomisaka , Le Ngoc Tram , Yusuke Tsukamoto , Serena Viti , Hongchi Wang , Jia-Wei Wang , Anthony Whitworth , Jintai Wu , Jinjin Xie , Hsi-Wei Yen , Hyunju Yoo , Jinghua Yuan , Hyeong-Sik Yun , Tetsuya Zenko , Yapeng Zhang , Chuan-Peng Zhang , Guoyin Zhang , Jianjun Zhou , Lei Zhu , Ilse De Looze , Philippe André (2) , C. Darren Dowell , Stewart Eyres , Sam Falle , Jean-François Robitaille (3) , Sven Van Loo
Woojin Kwon
 • Function : Author
Kate Pattle
 • Function : Author
Sarah Sadavoy
 • Function : Author
Charles L. H. Hull
 • Function : Author
Doug Johnstone
Derek Ward-Thompson
James Di Francesco
 • Function : Author
Patrick M. Koch
 • Function : Author
Ray Furuya
 • Function : Author
Yasuo Doi
 • Function : Author
Valentin J. M. Le Gouellec
 • Function : Author
Jihye Hwang
 • Function : Author
A. -Ran Lyo
 • Function : Author
Archana Soam
 • Function : Author
Xindi Tang
 • Function : Author
Thiem Hoang
 • Function : Author
Florian Kirchschlager
 • Function : Author
Chakali Eswaraiah
 • Function : Author
Lapo Fanciullo
 • Function : Author
Kyoung Hee Kim
 • Function : Author
Takashi Onaka
 • Function : Author
Vera Könyves
Ji-Hyun Kang
 • Function : Author
Chang Won Lee
 • Function : Author
Motohide Tamura
Pierre Bastien
 • Function : Author
Tetsuo Hasegawa
 • Function : Author
Shih-Ping Lai
 • Function : Author
Keping Qiu
David Berry
 • Function : Author
Tyler L. Bourke
 • Function : Author
Do-Young Byun
 • Function : Author
Wen Ping Chen
 • Function : Author
Huei-Ru Vivien Chen
Mike Chen
 • Function : Author
Zhiwei Chen
 • Function : Author
Tao-Chung Ching
 • Function : Author
Jungyeon Cho
 • Function : Author
Yunhee Choi
 • Function : Author
Minho Choi
 • Function : Author
Antonio Chrysostomou
 • Function : Author
Eun Jung Chung
 • Function : Author
Simon Coudé
 • Function : Author
Sophia Dai
 • Function : Author
Pham Ngoc Diep
 • Function : Author
Yan Duan
 • Function : Author
Hao-Yuan Duan
 • Function : Author
David Eden
 • Function : Author
Jason Fiege
 • Function : Author
Laura M. Fissel
 • Function : Author
Erica Franzmann
 • Function : Author
Per Friberg
 • Function : Author
Rachel Friesen
 • Function : Author
Gary Fuller
 • Function : Author
Tim Gledhill
 • Function : Author
Sarah Graves
 • Function : Author
Jane Greaves
 • Function : Author
Matt Griffin
 • Function : Author
Qilao Gu
 • Function : Author
Ilseung Han
 • Function : Author
Jennifer Hatchell
 • Function : Author
Saeko Hayashi
 • Function : Author
Martin Houde
 • Function : Author
Tsuyoshi Inoue
 • Function : Author
Shu-Ichiro Inutsuka
Kazunari Iwasaki
 • Function : Author
Il-Gyo Jeong
 • Function : Author
Miju Kang
 • Function : Author
Janik Karoly
 • Function : Author
Akimasa Kataoka
 • Function : Author
Koji Kawabata
 • Function : Author
Francisca Kemper
 • Function : Author
Kee-Tae Kim
Gwanjeong Kim
 • Function : Author
Mi-Ryang Kim
 • Function : Author
Shinyoung Kim
 • Function : Author
Jongsoo Kim
 • Function : Author
Jason Kirk
Masato I. N. Kobayashi
 • Function : Author
Takayoshi Kusune
 • Function : Author
Jungmi Kwon
Kevin Lacaille
 • Function : Author
Chi-Yan Law
 • Function : Author
Chin-Fei Lee
Yong-Hee Lee
 • Function : Author
Hyeseung Lee
 • Function : Author
Jeong-Eun Lee
 • Function : Author
Sang-Sung Lee
 • Function : Author
Dalei Li
 • Function : Author
Di Li
 • Function : Author
Hua-Bai Li
 • Function : Author
Sheng-Jun Lin
 • Function : Author
Sheng-Yuan Liu
 • Function : Author
Hong-Li Liu
 • Function : Author
Junhao Liu
Tie Liu
 • Function : Author
Xing Lu
Steve Mairs
 • Function : Author
Masafumi Matsumura
 • Function : Author
Brenda Matthews
Gerald Moriarty-Schieven
 • Function : Author
Tetsuya Nagata
 • Function : Author
Fumitaka Nakamura
 • Function : Author
Hiroyuki Nakanishi
 • Function : Author
Nguyen Bich Ngoc
 • Function : Author
Nagayoshi Ohashi
 • Function : Author
Geumsook Park
 • Function : Author
Harriet Parsons
 • Function : Author
Nicolas Peretto
 • Function : Author
Felix Priestley
 • Function : Author
Tae-Soo Pyo
Lei Qian
 • Function : Author
Ramprasad Rao
 • Function : Author
Jonathan Rawlings
 • Function : Author
Mark G. Rawlings
 • Function : Author
Brendan Retter
 • Function : Author
John Richer
 • Function : Author
Andrew Rigby
 • Function : Author
Hiro Saito
 • Function : Author
Giorgio Savini
 • Function : Author
Masumichi Seta
 • Function : Author
Yoshito Shimajiri
 • Function : Author
Hiroko Shinnaga
Mehrnoosh Tahani
 • Function : Author
Ya-Wen Tang
 • Function : Author
Kohji Tomisaka
 • Function : Author
Le Ngoc Tram
 • Function : Author
Yusuke Tsukamoto
 • Function : Author
Serena Viti
Hongchi Wang
 • Function : Author
Jia-Wei Wang
 • Function : Author
Anthony Whitworth
 • Function : Author
Jintai Wu
 • Function : Author
Jinjin Xie
 • Function : Author
Hsi-Wei Yen
 • Function : Author
Hyunju Yoo
 • Function : Author
Jinghua Yuan
 • Function : Author
Hyeong-Sik Yun
 • Function : Author
Tetsuya Zenko
 • Function : Author
Yapeng Zhang
 • Function : Author
Chuan-Peng Zhang
 • Function : Author
Guoyin Zhang
 • Function : Author
Jianjun Zhou
 • Function : Author
Lei Zhu
 • Function : Author
Ilse De Looze
 • Function : Author
C. Darren Dowell
 • Function : Author
Stewart Eyres
 • Function : Author
Sam Falle
 • Function : Author
Sven Van Loo
 • Function : Author

Abstract

We present 850 μm polarimetric observations toward the Serpens Main molecular cloud obtained using the POL-2 polarimeter on the James Clerk Maxwell Telescope as part of the B-fields In STar-forming Region Observations survey. These observations probe the magnetic field morphology of the Serpens Main molecular cloud on about 6000 au scales, which consists of cores and six filaments with different physical properties such as density and star formation activity. Using the histogram of relative orientation (HRO) technique, we find that magnetic fields are parallel to filaments in less-dense filamentary structures where ${N}_{{{\rm{H}}}_{2}} 0.93\times {10}^{22}$ cm-2 (magnetic fields perpendicular to density gradients), while they are perpendicular to filaments (magnetic fields parallel to density gradients) in dense filamentary structures with star formation activity. Moreover, applying the HRO technique to denser core regions, we find that magnetic field orientations change to become perpendicular to density gradients again at ${N}_{{{\rm{H}}}_{2}}\approx 4.6\times {10}^{22}$ cm-2. This can be interpreted as a signature of core formation. At ${N}_{{{\rm{H}}}_{2}}\approx 16\times {10}^{22}$ cm-2, magnetic fields change back to being parallel to density gradients once again, which can be understood to be due to magnetic fields being dragged in by infalling material. In addition, we estimate the magnetic field strengths of the filaments (B POS = 60-300 μG)) using the Davis-Chandrasekhar-Fermi method and discuss whether the filaments are gravitationally unstable based on magnetic field and turbulence energy densities.
Fichier principal
Vignette du fichier
Kwon_2022_ApJ_926_163.pdf (1.3 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

insu-03667469 , version 1 (13-05-2022)

Licence

Attribution

Identifiers

Cite

Woojin Kwon, Kate Pattle, Sarah Sadavoy, Charles L. H. Hull, Doug Johnstone, et al.. B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic Fields in the Filamentary Structures of Serpens Main. The Astrophysical Journal, 2022, 926, ⟨10.3847/1538-4357/ac4bbe⟩. ⟨insu-03667469⟩
25 View
34 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More